gototopgototop

Apie SPSC

 
SPSC kokybės politika Spausdinti Elektroninis paštas

SPSC darbuotojų veikla yra skirta tenkinti pareiškėjų poreikius, tačiau tai neįtakoja konkretaus įvertinimo rezultatų, neturi įtakos atliekamų įvertinimų nešališkumui ir objektyvumui.

SPSC darbuotojai laikosi bešališkumo, objektyvumo, profesionalumo, saugo užsakovų paslaptis ir kiek įmanoma dirba operatyviai.

SPSC vadovybė ir personalas savalaikiai keičiasi reikalinga informacija apie pasiekimus, nesėkmes, naujoves bei pasikeitimus, siekiant veiklos rezultatyvumo, operatyvumo ir nuostolių išvengimo dėl nesėkmių.

Tikslai:
 • laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir standartų, apimančių veiklos sritį;
 • visi SPSC darbuotojų veiksmai turi būti apibrėžti, aiškūs ir atsekami;
 • užtikrinti, kad pastebėtos klaidos būtų nedelsiant įvertintos ir nustatyta, ar tai turėjo įtakos konkretaus sertifikato išdavimui, bandymų rezultatams ar gamybos kontrolės sistemos įvertinimui;
 • užtikrinti, kad nustatytos neatitiktys ir pareikštos pastabos būtų laiku ištirtos, atlikti koregavimo arba prevenciniai veiksmai ir įvertintas šių veiksmų rezultatyvumas;
 • nuolatos gerinti veiklą nelaukiant, kad iškilusi problema privers tai padaryti arba atneš nuostolius;
 • siekti ilgalaikio finansinio stabilumo.
SPSC įsipareigoja siekti tikslų šia veikla:
 • prižiūrėdamas ir nuolat tobulindamas kokybės sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 17065 ir LST EN ISO/IEC 17021 reikalavimus;
 • pareiškėjų poreikius patenkindamas operatyviai, suplanuotus darbus atlikdamas laiku;
 • aprūpindamas personalą reikiamomis ir nuolatos atnaujinamomis darbo priemonėmis, dokumentais bei informacija;
 • parinkdamas tinkamą personalą ir nuolat keldamas personalo kvalifikaciją savo jėgomis ir pasinaudojant kitų mokymo, mokslo institucijų, užsienio šalių ekspertų pagalba; nuolat skatindamas personalą savarankiškai tobulėti;
 • užmegzdamas naujus, palaikydamas bei gerindamas esamus ryšius su kitomis sertifikavimo įstaigomis, pasinaudodamas tais ryšiais savo darbo gerinimui ir pripažinimo siekimui;
 • subrangovams keldamas tokius pat reikalavimus kaip nustatyta akreditacijos dokumentuose ir su veikla susijusiuose teisės aktuose;
 • akredituotus sertifikavimo darbus atskirdamas nuo kitų;
 • sistemingai valdydamas, tvarkydamas bei saugodamas dokumentus;
 • skelbdamas reikalingą informaciją visuomenei prieinamomis priemonėmis internete, spausdintuose leidiniuose.