gototopgototop

Attestation of construction specialists

 
Teisinių žinių egzaminas Print E-mail
There is no translation available !

Pareiškėjas teisinių žinių egzaminą laiko pagal SPSC parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas Teisinių žinių egzaminų programas. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.
Pareiškėjas, siekiantis eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Branduolinės energetikos objektų statinių Teisinių žinių programą.
Pareiškėjas, siekiantys eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių Teisinių žinių programą.
SPSC rengia Teisinių žinių mokymus statybos specialistams, besiruošiantiems teisinių žinių egzaminui.
Teisinių žinių egzaminą galima laikyti tik tada, kai SPSC gavo ir užregistravo Pareiškėjo prašymą.

Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Teisinių žinių bilieto klausimai parengiami pagal Pareiškėjo Prašyme nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, pagal grupes:

I grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
ypatingojo statinio projekto vadovo;
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
statinio projekto ekspertizės vadovo;
statinio ekspertizės vadovo;
ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo.

II grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
ypatingojo statinio projekto dalies vadovo;
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
statinio projekto dalies ekspertizės vadovo;
statinio dalies ekspertizės vadovo.

III grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
ypatingojo statinio statybos vadovo;
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

IV grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
neypatingojo statinio projekto vadovo;
neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
neypatingojo statinio projekto dalies vadovo;
neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

V grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
neypatingojo statinio statybos vadovo;
neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo.

VI grupės klausimai priskiriami statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams, siekiantiems eiti pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose.

VII grupės klausimai priskiriami statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams, siekiantiems eiti pareigas kultūros paveldo statiniuose (ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje).

VIII grupės klausimai priskiriami Teritorijų planavimo vadovas.

Pastaba: Jei Pareiškėjas pageidauja įgyti Vadovo pareigas priskirtas ne vienai grupei, bilietas jam parengiamas pagal I grupės klausimus.
Jei Pareiškėjas pageidauja laikyti teisinių žinių egzaminą pagal VI ir VII klausimų grupes, jam pateikiami papildomi 10 klausimų iš teisės aktų, reglamentuojančių branduolinę energetiką ir kultūros paveldą.

Teisinių žinių egzamino laikymo tvarka

Pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę eiti statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

 1. kiekvienam Pareiškėjui egzamino metu įteikiamas teisinių žinių bilietas su 20 klausimų;
 2. kiekvienas klausimas turi 3 galimus atsakymų variantus;
 3. teisingų atsakymų parinkimui skiriamos 35 minutės;
 4. jei Pareiškėjas pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, laikoma, kad į klausimą atsakyta neteisingai;
 5. Pareiškėjo teisinės žinios įvertinamos teigiamai, jei teisingai atsakyta ne mažiau kaip į 15 klausimų;
 6. teisinių žinių egzamino rezultatas pranešamas tą pačią dieną po egzamino.

Užsienio valstybių statybos inžinierių teisinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos piliečių. Teisinių žinių bilietas parengtas valstybine kalba, klausimus į užsienio kalbą verčia vertėjas. Už egzamino rezultatą ir teisingą vertimą iš lietuvių į užsienio kalbą atsako Pareiškėjas. Šiuo atveju teisingų atsakymų parinkimui skiriamos 45 minutės.
Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Perlaikantys teisinių žinių egzaminą privalo REGISTRUOTIS SPSC interneto tinklalapyje.

Pareiškėjas, pageidaujantis įgyti naujas pareigas ar papildyti turimą kvalifikacijos atestatą naujomis pareigomis, NEPRIVALO laikyti teisinių žinių egzamino, jei turi galiojantį teisinių žinių įvertinimo rezultatą (rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos) pagal tos grupės klausimus, kuriai priskirtos naujos pareigos (pvz., turi teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (III GRUPĖ) ir siekia įgyti teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (III GRUPĖ)).
Pareiškėjas PRIVALO išlaikyti teisinių žinių egzaminą, jei naujos pareigos priskirtos kitai grupei pagal tos grupės klausimus. (pvz. Pareiškėjas turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (III GRUPĖ) ir siekia įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (I GRUPĖ)).

Pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę eiti pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose:

 1. kiekvienam Pareiškėjui egzamino metu įteikiamas teisinių žinių bilietas su 10 klausimų;
 2. kiekvienas klausimas turi 3 galimus atsakymų variantus;
 3. teisingų atsakymų parinkimui skiriamos 20 minučių;
 4. jei Pareiškėjas pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, laikoma, kad į klausimą atsakyta neteisingai;
 5. Pareiškėjo teisinės žinios įvertinamos teigiamai, jei teisingai atsakyta ne mažiau kaip į 7 klausimus;
 6. teisinių žinių egzamino rezultatas pranešamas tą pačią dieną po egzamino.

Užsienio valstybių statybos inžinierių teisinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos piliečių. Teisinių žinių bilietas parengtas valstybine kalba, klausimus į užsienio kalbą verčia vertėjas. Už egzamino rezultatą ir teisingą vertimą iš lietuvių į užsienio kalbą atsako Pareiškėjas. Teisingų atsakymų parinkimui skiriamos 25 minutės.
Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Perlaikantys teisinių žinių egzaminą privalo REGISTRUOTIS SPSC interneto tinklalapyje.Name *

Email address *

Phone number

Address

Your message *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Letters not clear ?
Click to renew captcha
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama VĮ SPSC tinklapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens duomenis VĮ SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.