gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

 
Kaip užsisakyti

Dokumentų pateikimas el. būdu

Prašymą ir atestavimo dokumentus taip pat galite teikti elektroniniu būdu, vadovaudamiesi nustatyta tvarka.

Naujo atestato gavimas

Jei siekiate gauti naują teritorijų planavimo vadovo atestatą:

 1. Susipažinkite su kvalifikaciniais reikalavimais atestatui gauti;
 2. Pateikite Prašymą ir atestavimo dokumentus SPSC;
 3. Apmokėkite atestavimo paslaugas pagal SPSC nustatyto dydžio įmokas;
 4. Išlaikykite teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Programą;
 5. Sulaukite kvietimo į Atestavimo komisijos posėdį arba sprendimo dėl atestato išdavimo;
 6. SPSC atsiimkite atestatą.
 • Pareiškėjas turi pateikti SPSC Prašymą ir atestavimo dokumentus:
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai;
  • Pareiškėjo patvirtintą diplomo kopiją (užsienyje įgyto diplomo kopija kartu su vertimu į valstybinę kalbą);
  • Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (curriculum vitae);
  • Atestato kopiją – papildymo (kitomis pareigomis) ar keitimo atveju;
  • Per pastaruosius 3 metus parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašą, nurodant patvirtinimo datą, bendradarbių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendradarbių, jei tokie yra;
  • Per pastaruosius 3 metus parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, kopijas;
  • Kitus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą.
 • SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir atestavimo dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie įregistravimą raštu arba elektroniniu būdu informuoja Pareiškėją bei pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą pagal SPSC nustatyto dydžio įmokas. Sąskaita turi būti apmokėta per 5 darbo dienas nuo gavimo.
 • Pareiškėjas turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Teritorijų planavimo vadovų teisinių žinių egzamino programą. Teisinių žinių vertinimo egzaminą organizuoja SPSC per 10 dienų nuo prašymo įregistravimo. Teisinės žinios vertinamos testais, suderintais su Aplinkos ministerija. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Teisinių žinių egzaminų grafiką rasite čia.
 • Gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, pareiškėjas gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo egzamino įvertinimo gavimo dienos. Pageidaujantys perlaikyti teisinių žinių egzaminą privalo registruotis SPSC interneto tinklalapyje.
 • SPSC užregistravęs Pareiškėjo Prašymą ir patikrinęs bei įvertinęs teisines žinias, organizuoja Atestavimo komisijos posėdį. Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija posėdyje išnagrinėja pareiškėjo dokumentus, įvertina pareiškėjo darbo (profesinę) patirtį pagal pateiktų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašus, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų kopijas ir parengia išvadą dėl atestato išdavimo.
 • Atestavimo komisijai priėmus sprendimą išduoti atestatą, SPSC ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įgalioto asmens pasirašytą atestatą. Kvalifikacijos atestatas išduodamas neribotam laikui. Norėdami atsiimti atestatą, pasitikrinkite, ar jis jau paruoštas.
 • Atestatų tęstinumas ir pakeitimas

  • Iki 2014 m. sausio 1 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoti neterminuoti kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir turi tokią pačią teisinę galią kaip Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoti atestatai.
  • Iki 2014 m. sausio 1 d. išduoti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir galioja iki juose nurodytos datos ir keičiami į neterminuotus pasibaigus jų galiojimo terminui, Tvarkos aprašo ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
  • Iki 2014 m. sausio 1 d. Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti detalieji planai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujant detaliojo teritorijų planavimo specialistui pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.
  • Detaliojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarką nustato Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinimo“.

  Atestato papildymas

   Jei pageidaujate, kad būtų papildytas Jūsų neterminuotas atestatas, turite tenkinti tai veiklai nustatytus reikalavimus, SPSC pateikti prašymą ir atestavimo dokumentus. Atestato papildymui taikomos tokios pat procedūros kaip ir naujo atestato gavimui.

  Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas

  Teritorijų planavimo vadovai (toliau – Vadovas), gavę atestatus, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su atestavimą atliekančia organizacija (vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalimi).

  Vadovas turi:

  1. pateikti SPSC Prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą;
  2. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo dokumentą (-us), kuris (-ie) patvirtina, kad Vadovas išklausė ne mažiau kaip 20 valandų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su atestavimą atliekančia organizacija;
  3. pateikti per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, sąrašą;
  4. sulaukti iš SPSC dokumentų registracinio laiško;
  5. sulaukti SPSC sprendimo, po pateiktų dokumentų vertinimo Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijai (toliau – Atestavimo komisija);
  6. apmokėti kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.

  Pastaba: Vadovai, pateikę prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, sumoka SPSC už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugas per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).

  Jei Vadovas nepateikė reikiamų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų arba Atestavimo komisija pateikė išvadą Vadovo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, SPSC taiko poveikio priemonę nurodyta Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje „5. <...> Jeigu atestavimą atliekanti organizacija nustato, kad atestato turėtojas nevykdė šio reikalavimo, atestato galiojimas sustabdomas iki 6 mėnesių terminui, iki atestuotas asmuo pateikia atestavimą atliekančiai organizacijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus šios organizacijos nustatyta tvarka“.

  Išsamesnės informacijos apie atestavimą kreipkitės į ekspertus:

  Jūratė Mačiulytė.