gototopgototop

Techniniai įvertinimai

 
Apie techninius įvertinimus Spausdinti Elektroninis paštas

Techninis įvertinimas - dokumentuotas statybos produkto eksplotacinių sąvybių vertinimas atsižvelgiant į jo esmines charaktersitikas.

Techninis įvertinimas gali būti rengiamas ir išduodamas Statybos įstatymo 8 str. 4 p. nustatytais atvejais: kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar tarptautinių, Europos standartų, neplanuojama šių standartų rengti, taip pat kai juose numatytas vertinimo metodas yra netinkamas bent vienos esminės statybos produkto charakteristikos atžvilgiu arba kai atitinkamame standarte nenumatomas vertinimo metodas bent vienos esminės statybos produkto charakteristikos atžvilgiu.

Techniniai įvertinimai gali būti dvejopi:

  • Europos techninis įvertinimas (galiojantis visose ES narėse);
  • Nacionalinis techninis įvertinimas (galiojantis Lietuvoje).

VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ yra paskirtas atitinkamoms produktų sritims rengti ir išduoti Nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus pagal LR aplinkos ministro įsakymą Nr.D1-894 (2017-11-03).

SPSC yra vienintelė techninio vertinimo įstaiga Lietuvoje, galinti rengti Europos ir Nacionalinius techninius įvertinimus statybos produktų srityje.

Nuo 2004 metų SPSC yra EOTA tikrasis narys, paskirta ir paskelbta Techninio įvertinimo įstaiga rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus (European Technical Assesment, ETA). Informacija apie pasklebimą (notifikavimą) pateikta NANDO.duomenų bazėje.

Europos techniniai įvertinimai (ETĮ)

Europos techninį įvertinimą (ETĮ) išduoda Europos techninio vertinimo įstaigų organizacijos (European Organization for Technical Assessments, EOTA) narys Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.305/2011 (2011-03-09) nustatyta tvarka.

Statybos produkto ar sistemos (komplekto) ETĮ rengiamas pagrindžiant tyrimais, bandymais, skaičiavimais ir įvertinimu, vadovaujantis nacionalinių teisės aktų ir Europos vertinimo dokumentų - EAD (ar Europos techninio įteisinimo rekomendacijų - ETAG naudojamų kaip EAD) nuostatomis.

Nacionaliniai techniniai įvertinimai (NTĮ)

Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) išduoda paskirtoji Lietuvos techninio vertinimo įstaiga.
NTĮ rengiami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.03.03:2013 "Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai". Nuo 2016 m. kovo 15d. šį reglamentą keičia STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Techninio vertinimo įstaigos dokumentų tvirtinimas

VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ direktoriaus įsakymu nr. B-17-029 (2017-11-07) parengtus techninio vertinimo įstaigos dokumentų projektus patikrina ir įvertina paskirtas ekspertų komitetas, sprendimą dėl techninio vertinimo įstaigos  dokumentų patvirtinimo priima direktorius. Ekspertų komiteto sudėtis skelbiama čia.

Paslaugos kaina

Techninio įvertinimo parengimo kaina nustatoma individualiai. Konkretus finansinis pasiūlymas klientui pateikiamas susipažinus su jo užpildyta paraiška. Paraiškos registravimo mokestį galima rasti atitinkamoje paraiškos formoje.