gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Statybos specialistų atestavimas

 
Dokumentų formos Spausdinti Elektroninis paštas

PASTABA: Pildant prašymą prašome tiksliai nurodyti mokėtoją, nes už sąskaitos perrašymą keičiant mokėtoją bus taikomas papildomas 15 Eur mokestis.

ATESTAVIMUI


Pareiškėjas, pageidaujantis įgyti teisę eiti STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2.1 punkte nurodytas pareigas, teikia SPSC STR 1.02.01:2017 1 priede nurodytos formos prašymą kvalifikacijos atestatui gauti (raštu arba elektroniniu būdu). Prie prašymo pridedama:

 1. gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu);
 2. per Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija; vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija;
 4. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopija (Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija). Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios jo prašyme nurodytos pagal STR 1.02.01:2017 12.3, 12.4 ir 12.5 papunkčius; Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos vertinimo;
 5. profesinių žinių vertinimo egzamino protokolą;
 6. Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita);
 7. informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas.

Prašymo, gyvenimo aprašymo, atliktų darbų sąrašo formos (lietuvių kalba)
dėl specialisto (Lietuvos Respublikos piliečio) atestavimo:

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮVERTINIMUI

Prašymo, atliktų darbų sąrašo per pastaruosius 5 metus formos (lietuvių kalba)
dėl specialisto (Lietuvos Respublikos piliečio) kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo:

TEISĖS PRIPAŽINIMUI


Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, teikia SPSC STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2 priede nurodytos formos prašymą (raštu arba elektroniniu būdu). Prie prašymo pridedama:

 1. įgaliojimas, jeigu Pareiškėjo prašymą dėl TDP išdavimo ir prie jo pridedamus dokumentus teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo;
 2. teisės dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos kartu su vertimu į valstybinę kalbą – Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios tarptautines ar valstybines sutartis dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo;
 3. teisės dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos kartu su vertimu į valstybinę kalbą pridedant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas “Apostille“ – Pareiškėjams iš valstybių, kurios nėra pasirašiusios Reglamento 44.2 punkte nurodytų sutarčių, tačiau yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;
 4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija;
 5. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija;
 6. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta diplomo ir diplomo priedėlio kopija kartu su vertimu į valstybinę kalbą;
 7. gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymas curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu);
 8. per Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;
 9. Pareiškėjas turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą.

Prašymo, gyvenimo aprašymo, atliktų darbų sąrašo formos (lietuvių kalba)
dėl užsienio valstybės statybos inžinieriaus teisės pripažinimo Lietuvos Respublikoje: