gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Statybos specialistų atestavimas

 
Kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams Spausdinti Elektroninis paštas

I. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiai bei kiti fiziniai asmenys

Kvalifikaciniai reikalavimai

Eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę tik atestuoti statybos inžinieriai, atitinkantys Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje išvardintus minimalius reikalavimus: turėti profesinės patirties atitinkamoje veiklos srityje, kai darbo trukmė skaičiuojama pradedant nuo šio įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodyto išsilavinimo įgijimo dienos: ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo ar statinio dalies ekspertizės vadovo – 5 metai; ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo – 3 metai; neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo – 2 metai profesinės patirties atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje.

Pareiškėjas, pageidaujantis įgyti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

  • išsilavinimo;
  • profesinė patirties;
  • išlaikyti profesinių žinių egzaminą;
  • išlaikyti teisinių žinių egzaminą.
Išsilavinimas

Pareiškėjas, turi turėti išsilavinimą, kuris atitiktų pareigas, statinių grupes ir darbo sritį, kuri yra nurodyta jo prašyme.

Statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį (bakalauro) ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis.

Profesinė patirtis

Pareiškėjo profesinė patirtis skaičiuojama pradedant nuo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į Pareiškėjo profesinės patirties trukmę įskaitoma jo baigtų atitinkamos srities antrosios ir trečiosios pakopų studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programą, ir:

  1. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 10 metų einant neypatingųjų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų statinių vadovo – Pareiškėjams, siekiantiems eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų statinių Vadovų pareigas;
  2. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 5 metus dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų ar neypatingųjų statinių vadovo – Pareiškėjams, siekiantiems eiti STR 1.02.01:2017  2.1.13–2.1.20 papunkčiuose nurodytas neypatingųjų statinių Vadovų pareigas;
  3. darbo trukmė institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas buvo tiesiogiai dalyvaujama išduodant statybą leidžiančius dokumentus, surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą, rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus, rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje ir turint mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą – Pareiškėjams, siekiantiems eiti STR 1.02.01:2017  2.1.1–2.1.8 ir 2.1.13–2.1.20 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų ir neypatingųjų statinių Vadovų pareigas;
Profesinės žinios

Pareiškėjo profesines žinias tikrina ir vertina Organizacijos, kai aplinkos ministras patvirtina jų parengtas profesinių žinių egzaminų programas. Šių Organizacijų sąrašą rasite čia.
Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui.

Teisinės žinios

Pareiškėjas teisinių žinių egzaminą laiko pagal SPSC parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas Teisinių žinių egzaminų programas. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo dienos.
Pareiškėjas, siekiantis eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Branduolinės energetikos objektų statinių Teisinių žinių programą. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais.
Pareiškėjas, siekiantis eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti profesinių žinių ir teisinių žinių egzaminus. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių Teisinių žinių programą. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais.

II. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį piliečiai ir kiti fiziniai asmenys

Kvalifikaciniai reikalavimai

Pareiškėjas, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kilmės valstybėje turi teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją bei siekia Lietuvos Respublikoje eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas pareigas, turi teisę gauti teisės pripažinimo dokumentą (toliau – TPD).
Šiuo atveju Pareiškėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

  • išsilavinimo;
  • profesinė patirties;
  • išlaikyti teisinių žinių egzaminą.
Išsilavinimas ir profesinė patirtis

Pareiškėjas turi turėti statybos inžinieriaus kvalifikaciją ir kilmės valstybėje išduotą dokumentą (sertifikatą, pažymą, pažymėjimą ir kita), patvirtinantį Pareiškėjo teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją.

Teisinės žinios

Pareiškėjas turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas Teisinių žinių egzaminų programas. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino įvertinimo gavimo dienos. Teisinių žinių testai parengti valstybine kalba. Testų vertimą į užsienio kalbą organizuoja ir vertimo išlaidas apmoka Pareiškėjas.
Pareiškėjai, siekiantys gauti TPD, suteikiantį teisę eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja SPSC pagal Branduolinės energetikos objektų statinių Teisinių žinių egzaminų programą. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais.
Pareiškėjai, siekiantys eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja SPSC pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių Teisinių žinių egzaminų programą. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais.

Vadovas, turintis išduotą TPD, privalo informuoti SPSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jeigu jo kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvoje pripažinto dokumento galiojimas Vadovo kilmės valstybėje sustabdytas ar panaikintas.
Be to ne vėliau kaip kas 5 metus nuo TPD išdavimo dienos Vadovas privalo pateikti SPSC patvirtinimą (pranešimo forma), kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas.