gototopgototop
LithuanianEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Statybos specialistų atestavimas

 
Jak zamówić Drukuj Email

Składanie dokumentów

Wnioskodawca ma prawo do złożenia Wniosku i dokumentów wymaganych do certyfikacji oraz uznania prawnego zdalnie, drogą elektroniczną lub dostarczyć do SPSC.

Dokumenty są dostarczane w formie elektronicznej zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Dyrektora SPSC.

Kvalifikacijos atestato įgijimas (nie aktualne dla obywateli RP)

Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečių ir kitų fizinių asmenų turinčių statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau - STR 1.02.01:2017).

Pareiškėjas, siekiantis įgyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą, turi:

 1. susipažinti su keliamais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais;
 2. pasirinkti Organizaciją profesinių žinių įvertinimui ir jį išlaikyti;
 3. pateikti SPSC Prašymą ir atestavimui reikalingus dokumentus;
  Pastaba: šiuos dokumentus galite pateikti Organizacijoms, kurios turi tam tikrus SPSC įgaliojimus.
 4. išlaikyti SPSC teisinių žinių egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą Teisinių žinių Programą. Šio egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisnių žinių egzaminai organizuojami pagal Grafiką SPSC patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose. Egzaminų grafikas čia.
 5. apmokėti atestavimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas;
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą išduoti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei atestavimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 6. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 7. atsiimti kvalifikacijos atestatą SPSC.

Jeigu Pareiškėjo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Kvalifikacijos atestato papildymas (nie aktualne dla obywateli RP)

Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas (nie aktualne dla obywateli RP)

Uzyskanie dokumentu o uznaniu uprawnień

Obywatel Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa, które podpisało Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub każda inna osoba fizyczna, która korzysta z praw przyznanych na mocy prawa Unii Europejskiej w zakresie prawa do przemieszczania się w państwach członkowskich, które chce uzyskać dokument o uznaniu uprawnień (zwana dalej "TDP"), powinna:

 1. zapoznać się z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi;
 2. złożyć do SPSC Wniosek i dokumenty, wymagane do uznania uprawnieńJeżeli Wnioskodawca nie posiada dokumentu wydanego w kraju pochodzenia, musi zwrócić się do Ministerstwa Środowiska uznanie kwalifikacji zawodowych inżyniera budowlanego.
  Uwaga: Jeżeli wniosek Wnioskodawcy i niezbędne dokumenty do wystawienia dokumentu o uznaniu uprawnień zostały dostarczone przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę, to ta osoba musi złożyć pisemne upoważnienie Wnioskodawcy;
 3. zdać SPSC egzamin zgodny z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Programem wiedzy prawnej. Testy wiedzy prawnej są przygotowywane w języku państwowym. Tłumaczenie testów oraz tłumaczenia na język obcy organizuje i koszty tłumaczeń ponosi Wnioskodawca. Egzamin z wiedzy prawnej może być rozważony tylko wtedy, gdy SPSC otrzymała i zarejestrowała wniosek Wnioskodawcy oraz dokumenty niezbędne do uznania uprawneień. Harmonogram egzaminów prawnych można znaleźć tutaj;
 4. opłacić za usługi uznania prawnego według ustalonego przez Ministra Środowiska cenniku;
  Uwaga: Wnioskodawcy ubiegający się o dokument uznania uprawnień (lit. TPD) płaci SPSC za usługi w zakresie uznania prawnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania proformy. Jeżeli uznanie prawne jest odroczone lub Wnioskodawca nie jest uznawany, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. Płacąc za usługi, obowiązkowe podanie kodu usług i nazwiska (nazwisk) specjalisty (specjalistów) egzaminowanych.
 5. otrzymać informacje o podjętej decyzji SPSC;
 6. pobrać dokument uznania uprawnień z SPSC.
  Uwaga: Jeżeli dokument odbiera upoważniona osoba, to ona powinna złożyć pisemne upoważnienie Wnioskodawcy.

Kierownik, posiadający wydany dokument uznania uprawnień według STR 1.02.01:2017 część VI musi powiadomić SPSC w ciągu 10 dni roboczych, jeżeli ważność dokumentu, wydanego w jego kraju pochodzenia i uznanego na Litwie, i wskazanego według Dokumentu uznania uprawnień punktu 54.6 STR 1.02.01:2017, została zawieszona lub odwołana.

Nie później, niż co 5 lat od daty wydania TPD, Wnioskodawca musi złożyć Zatwierdzenie do SPSC (formularz powiadomienia), że ważność uznanego dokumentu wskazanego w TPD nie jest zawieszona lub odwołana w kraju pochodzenia.

Uzupełnienie dokumentu o uznaniu uprawnień (lit. TPD)

Wnioskodawca, który chce uzupełnić dokument o uznanie uprawnień, powinien:

 1. złożyć do SPSC Wniosek o uzupełnienie TPD. Do wniosku załączyć dokumenty wskazane w STR 1.02.01:2017 44 punkcie;
 2. opłacić za usługi uznania prawnego według cenniku opłat, potwierdzonego przez Ministerstwo Środowiska;
  Uwaga: Wnioskodawcy ubiegający się o dokument uznania uprawnień (TPD) płaci SPSC za usługi w zakresie uzupelnień uznania prawnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania proformy. Jeżeli uznanie prawne jest odroczone lub Wnioskodawca nie jest uznawany, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. Płacąc za usługi, obowiązkowe podanie kodu usług i nazwiska (nazwisk) specjalisty (specjalistów) egzaminowanych.
 3. otrzymać informacje o podjętej decyzji z SPSC;
 4. pobrać uzupełniony dokument o uznaniu uprawnień z SPSC.

Zmiana świadectwa kwalifikacyjnego lub TPD (dokumentu o uznaniu uprawnień)

Od 1 stycznia 2017 r. termin "zmiana certyfikatu kwalifikacyjnego lub TPD (dokumentu o uznaniu uprawnień)" służy do zdefiniowania ponownego wydruku dokumentu ze względu na zmienione nazwisko lub zniszczenie dokumentu.Imię i nazwisko *

E-mail *

Numer telefonu

Adres

Twoja wiadomość *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Nieczytelne znaki ?
Kliknij aby przeładować kod
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama SPSC tinklapyje ir sutinku, kad SPSC tvarkytų mano asmens duomenis SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.