gototopgototop
Formularze dokumentów Drukuj

Atestavimo formos (nie aktualne dlia firm z RP)


Įmonės atestavimui reikalingas formas galite parsisiųsti iš čia: Word failai ZIP archyve.

Ypatingo statinio projektuotojas (tik pripažįstant teisę), statinio statybos rangovas, statinio (jo dalies) projekto ekspertizės ar statinio (jo dalies) ekspertizės rangovas, norintis gauti VĮ SPSC atestatą, turi pateikti į SPSC prašymą ir žemiau išvardintus dokumentus:

 1. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;
 2. Pareiškėjo duomenų kortelė pagal SPSC patvirtintą formą;
 3. Informacija apie Pareiškėjo darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka turinčius teisę dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal SPSC patvirtintą formą: atestuotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas; techninio personalo sąrašas; darbininkų sąrašas ir darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos. Pareiškėjas, siekiantis būti STR 1.02.01:2017 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas;
 4. Atliktų darbų sąrašas pagal SPSC direktoriaus patvirtintą formą per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta:
  • Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu (rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje);
  • Statybos įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu (privalo turėti ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį ypatingųjų statinių projektavimo ar ypatingųjų statinių ekspertizės srityje);
  • jeigu Pareiškėjas per STR 1.02.01:2017 79.4.1–79.4.2 papunkčiuose nurodytą laikotarpį neatliko darbų arba atlikti darbai neatspindi prašomos atestuoti veiklos pobūdžio – atestuotų vadovų atliktų darbų sąrašus per paskutiniuosius dvejus metus.
 5. Vykdydami Statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos pavedimą (2008-10-10, prot. Nr. IA-131), įmonių, pageidaujančių atestuotis fasadų šiltinimo darbams, prašome papildomai pateikti užpildytą formą FIA-02 su priedais;
 6. Ne mažiau kaip 3 statytojų (užsakovų) veiklos vertinimai (atsiliepimai) apie pastatytus ir (ar) ekspertuotus statinius ar jų projektus per paskutiniuosius vienerius metus;
 7. Pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pareiškėjo prašymo SPSC pateikimo dienos;
 8. Darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų, autokranų vairuotojų ir kitų), kurie privalo turėti kvalifikaciją liudijančius pažymėjimus, šių pažymėjimų kopijos;
 9. Pareiškėjo, vykdančio statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, įrengimu – darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti vieną ar daugiau paminėtų veiklos rūšių;
 10. Statybos taisyklių, kuriomis Pareiškėjas vadovaujasi atlikdamas prašyme nurodytus statybos darbus, patvirtinimo dokumentas;
 11. Pareiškėjo vadovo patvirtinta laisvos formos rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų ar blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų; apie įvykusias ar neįvykusias statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavo Pareiškėjas; apie Pareiškėjo veiklos draudimą vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis; apie Pareiškėjo įdiegtas kokybės vadybos ir aplinkosaugos sistemas; apie turimas (nuomojamas) svarbiausias technines priemones Pareiškėjo prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas.

Bendros pastabos:

 • Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymas ir pridedami dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir patvirtinami elektroniniu būdu SPSC nustatyta tvarka.
 • Jeigu dokumentus pateikia ne įmonės vadovas, reikalingas įgaliojimas.
 • Prašymai atestuoti neregistruojami, jei pateikti dokumentai neatitinka STR 1.02.01:2017 reikalavimų.
 • Sprendimas dėl Pareiškėjo atestavimo priimamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

 

Formularze uznania prawnego


Formularze, wymagane do uznania prawnego, możecie pobrać tutaj: Pliki Word w archiwum ZIP.

Wnioskodawca, ubiegający się o uznanie prawne swojego kraju pochodzenia w Republice Litewskiej, do SPSC składa wniosek o uznanie prawne w kraju pochodzenia wnioskodawcy i załączone dokumenty. Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowody kwalifikacji i rejestracji z Apostille - Wnioskodawcy z państw, które podpisały i ratyfikowały Konwencję, wydaną w Hadze z 1961 r. 5 października, w sprawie likwidacji legalizacji dokumentów zagranicznych;
 2. Dokumenty (certyfikaty, świadectwa itp.) (kopie lub tłumaczenia), potwierdzające prawo wnioskodawcy w państwie pochodzenia do wykonywania prac w zakresie projektowania budowy, budowy budynków, ekspertyzy budowy lub ich projektów zgodnie z procedurą uznawania dokumentów ustalonych w umowach - Wnioskodawcom z krajów, które mają podpisane umowy o pomoc prawną, międzynarodowe lub inne umowy z Republiką Litewską;
 3. Kopie dokumentów założycielskich wnioskodawcy, poświadczone zgodnie z procedurą;
 4. Karta danych firmy, wypełniona zgodnie z formularzem zatwierdzonym przez SPSC;
 5. Świadectwo o pracownikach, którzy pracują w strukturze Wnioskodawcy, zgodnie z formularzem zatwierdzonym przez SPSC;
 6. Wykaz prac wykonanych przez Wnioskodawcę w podanym okresie, zgodnie z formularzem zatwierdzonym przez Dyrektora SPSC:
  • Artykuł 18 część 3 punkt 6 ustawy o budownictwie, jeżeli wnioskodawca dąży do uznania jego prawa do bycia wykonawcą budowli specjalnej w Republice Litewskiej (wykonawca, który chce mieć prawo do wykonywania wszystkich ogólnych robót budowlanych, musi mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa, inni wykonawcy - doświadczenie co najmniej jednego roku w zakresie budownictwa);
  • Artykuł 17 częśc 3 punkt 2 ustawy o budownictwie, jeżeli Wnioskodawca dąży do uznania swojego prawa do bycia Kierownikiem ds. ekspertyzy projektu (części) budowli i Kierownikiem ds. ekspertyzy (części) budowli w Republice Litewskiej (musi mieć doświadczenie co najmniej 1 roku w dziedzinach projektowania budowli specjalnej lub ekspertyzy budowli specjalnej);

Uwagi ogólne:

 • Tłumaczenia wszystkich przedłożonych dokumentów na język państwowy Republiki Litewskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone podpisem tłumacza i / lub pieczęcią biura tłumaczeń.
 • Jeżeli dokumenty są składane nie przez kierownika firmy, wymagane jest pełnomocnictwo.
 • Wnioski o certyfikację nie są rejestrowane, jezeli przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań, stawianych w STR 1.02.01: 2017.